Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către SC KADRAX INTERMED SRL, având sediul în România, București, Sector 6, str, Constantin Titel Petrescu nr. 3, Nr. ONRC  J40/12949/2013, CUI RO32372932, email : office@dulapuri-rafturi.ro, telefon: 0728.321.160, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protecţia Datelor Personale (GDPR) precum și cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România.

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Întrucât nu prelucrăm date cu caracter special și nici nu efectuăm prelucrări ale unor numere de identificare națională prin operațiuni care să impună monitorizarea persoanelor pe scară largă, periodică sau sistematică, pentru SC KADRAX INTERMED SRL nu există obligativitatea numirii unui responsabil cu protecția datelor. Pe de altă parte însă, avem desemnat personal care monitorizează respectarea prevederilor legale impuse pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi contactat pentru adresarea oricăror solicitări referitoare la aceste prelucrări, prin intermediul datelor furnizate la pct. 1.

3. Tipurile de date prelucrate și categoriile de persoane vizate.

Prelucrarea datelor personale de către SC KADRAX INTERMED SRL vizează persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor cu care există, poate exista sau este în pregătire, un parteneriat privind produsele și serviciile oferite de societatea noastră.  Preluăm datele de identificare pentru contactarea persoanelor, direct de la acestea, din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitări privind produsele și serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate și cu ocazia unor întâlniri directe, între specialiștii noștri și posibilii beneficiari ai produselor și serviciilor furnizate. Ulterior, datele de identificare pot fi completate cu numere de identificare utilizate la scară națională, ce sunt prelucrate din necesitatea respectării cerințelor de legalitate impuse prin normele de drept comerciale și financiare. Astfel, tipurile de date cu caracter personal prelucrate, sunt:

 • Date de contact și identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresă de email, adresă de domiciliu, adresă de reședință sau adresă folosită pentru livrare a unor produse sau servicii.
 • Numere de identificare națională: CNP, Serie și număr act de identitate.

4. Scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul intereselor legitime urmărite de SC KADRAX INTERMED SRL prin desfășurarea activităților autorizate conform dispozițiilor de drept intern, sau pentru executarea contractelor în care persoanele fizice vizate sunt parte sau au calitatea de reprezentant al unei părți contractuale.

Datele de contact sunt prelucrate în toată perioada în care SC KADRAX INTERMED SRL are statutul juridic identic (adresă sediu social și/sau punct de lucru, obiect de activitate) cu cel din momentul preluării datelor. Orice schimbare a acestui statut, va duce la suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal obținute și la solicitarea consimțământului privind prelucrarea datelor în condițiile determinate de noul statut juridic. De asemenea, prelucrarea poate înceta și în situația în care o persoană vizată, solicită exercitarea unui drept de opoziție, de portare a datelor, de ștergere sau de uitare.

Datele preluate în vederea derulării contractelor comerciale, sunt prelucrate pe o perioadă de 3 ani, identică cu perioada de maximă de prescripție a obligațiilor legale ce decurg din majoritatea tipurilor de contracte reglementate prin dreptul civil și/sau comercial.

5. Obligația de furnizare a datelor.

Atunci când ne contactați direct (prin email sau telefon) pentru obținerea unor informații, furnizarea datelor dumneavoastră nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. Pe de altă parte însă, vă rugăm să aveți în vedere că în lipsa acestor date, nu vom putea să vă transmitem informații privind produsele sau serviciile oferite de SC KADRAX INTERMED SRL.

Pentru a vă putea livra produsele sau serviciile comandate, va fi necesar să ne puneți la dispoziție datele de facturare și de livrare a acestora, precum și orice alte date impuse prin legislația care reglementează activitățile prin care sunt furnizate produsele și serviciile oferite de SC KADRAX INTERMED SRL

6. Interesele legitime urmărite de operator.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor urmărite de SC KADRAX INTERMED SRL privind activități de comercializare a mobilierului metalic, precum și de furnizare a serviciilor conexe acestora (proiectare, montare, etc.).

7. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de SC KADRAX INTERMED SRL

SC KADRAX INTERMED SRL se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme, împotriva ameninţărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii, autenticităţii şi nerepudierii datelor și operațiunilor de prelucrare, precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenţionat.

8. Datele puse la dispoziția terților.

Datele personale prelucrate prin activități care vizează persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terțe părți, pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate.

Cu referire strictă la scopurile în care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de SC KADRAX INTERMED SRL pot fi puse la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților specifice SC KADRAX INTERMED SRL (cum ar fi servicii de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal către o terță parte, se va face numai în baza unui angajament legal prin care persoana juridică împuternicită de SC KADRAX INTERMED SRL să prelucreze date cu caracter personal, se obligă să respecte prevederile GDPR precum și normele de drept intern în materie.

9. Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Nu prelucrăm și nici nu transferăm datele dumneavoastră în afara României.

10. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru toate categoriile de persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, SC KADRAX INTERMED SRL asigură exercitarea tuturor drepturilor prevăzute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale SC KADRAX INTERMED SRL, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția SC KADRAX INTERMED SRL de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obține din partea SC KADRAX INTERMED SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct.a.
 3. Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la SC KADRAX INTERMED SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea SC KADRAX INTERMED SRL ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR.
 4. Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea SC KADRAX INTERMED SRL restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.
 5. Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către SC KADRAX INTERMED SRL, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de SC KADRAX INTERMED SRL, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea SC KADRAX INTERMED SRL.
 7. Dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal[i], atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC KADRAX INTERMED SRL consideră că i-au fost încălcate drepturile sale.
 9. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul să știe și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

Exercitarea oricăruia din drepturile enumerate la pct. a.-i., se poate face prin adresarea unei solicitări utilizând datele de contact prezentate la pct. 1, sau informațiile de contact prezentate pe site-ul https://dulapuri-rafturi.ro .

____________________________

[i] Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro , sau prin intermediul detaliilor prezentate pe site-ul http://dataprotection.ro